JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU
1. Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
2. Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
3. Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
4. Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
5. Złóż wniosek osobiście w Urzędzie

Start Działalność gospodarcza Ewidencja działalności gospodarczej
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
wtorek, 11 stycznia 2011 09:56
Wymagane dokumenty:
    1.    Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG-1)
    2.    Dowód osobisty do wglądu.
Sposób załatwienia: Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku:
1.    za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, potwierdzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
2.    osobiście, w urzędzie gminy,
3.    listem poleconym, wniosek opatrzony podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Termin załatwienia: Organ gminy przekształca wniosek na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.
Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna: Urząd Gminy Czernichów,
Wydział Spraw Obywatelskich,
Dziennik podawczy, tel. 12 270 21 04,
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Agnieszka Ochmańska

Opłata skarbowa: BRAK
Podstawa prawna: 1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. poz. 1178 z późn. zm.).
3.    Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
4.    Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. poz. 1808 z późn. zm.).

Uwagi: 1.    Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 (36) miesięcy.
2.    CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
3.    Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie i udostępnianie danych jawnych z CEIDG odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
4.    Zaświadczenie o wpisie do CEIDG w zakresie danych jawnych ma postać elektroniczną lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
5.    Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Druk do pobrania: Formularz zgłoszenia CEIDG-1. (244 KB)

Format pliku: PDF.
Format składanego formularza: A4.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatycznym). Preferowany wydruk laserowy.
INNE:
Wniosek CEIDG-1 publikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki wraz z załącznikam

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNIE NA PORTALU E-PUAP

Poprawiony: środa, 18 stycznia 2017 12:11