JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU
1. Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
2. Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
3. Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
4. Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
5. Złóż wniosek osobiście w Urzędzie

Start Działalność gospodarcza Ewidencja działalności gospodarczej
Zgłoszenie dokonania zmian we wpisie ewidencji działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
czwartek, 08 lipca 2010 11:39
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG-1)
2. Dowód osobisty do wglądu
Sposób załatwienia:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę danych zawartych we wpisie w CEIDG, w terminie 7 dni od dnia rzeczywistej zmiany tych danych:


1. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, potwierdzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2. osobiście, w urzędzie gminy.
3. listem poleconym, wniosek opatrzony podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza

Termin załatwienia: Organ gminy przekształca wniosek na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.
Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna: Urząd Gminy Czernichów,
Wydział Spraw Obywatelskich,
Dziennik podawczy, tel. 12 270 21 04,
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Agnieszka Ochmańska
Opłata skarbowa: ZMIANA WE WPISIE JEST BEZPŁATNA
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. poz. 1178 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. poz. 1808 z późn. zm.).

Uwagi: 1. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
2. Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie i udostępnianie danych jawnych z CEIDG odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
3. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG w zakresie danych jawnych ma postać elektroniczną lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
4. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Druk do pobrania: CEIDG-1 Wniosek o wpis do CEIDG (244 KB)

Format pliku: PDF.
Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 6.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.
INNE:
Wniosek CEIDG-1 publikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki wraz z załącznikami

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNIE - WEJDŹ NA E-PUAP

Poprawiony: środa, 18 stycznia 2017 12:11