JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU
1. Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
2. Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
3. Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
4. Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
5. Złóż wniosek osobiście w Urzędzie

Start Działalność gospodarcza Ewidencja działalności gospodarczej
Zgłoszenie dokonania zmian we wpisie ewidencji działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
czwartek, 08 lipca 2010 11:39
Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony formularz zgłoszenia o dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Dowód osobisty do wglądu.
Sposób załatwienia: Procedura dotyczy osób chcących dokonać zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczych spowodowanych zmianą danych zawartych w zgłoszeniu (zmiana adresu zamieszkania, zmiana danych osobowych, rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej)
Termin załatwienia: Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 14 dni na wydanie zaświadczenia od daty złożenia dokumentów.
Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna: Urząd Gminy Czernichów,
Wydział Spraw Społecznych i Administracji,
II piętro pok. 208, tel. (12) 270 21 04, wew. 108
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Agnieszka Smaga

WYPEŁNIONY FORMULARZ SKŁADA SIĘ W URZĘDZIE GMINY - DZIENNIK PODAWCZY (parter)
Opłata skarbowa: ZMIANA WE WPISIE JEST BEZPŁATNA
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.).
Uwagi:
 1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.
 2. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu, gdy:
  • zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy.
  • zgłoszenie zawiera braki formalne (np. brak adresu zamieszkania, numeru PESEL, określenie przedmiotu działalności niezgodne z Polską Klasyfikacją Działalności), które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.
  • prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (osoba na podstawie wyroku sądowego ma zakaz prowadzenia działalności).
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy dokonania zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Opłata skarbowa za odwołanie wynosi 5,00 zł. Za każdy załącznik opłata skarbowa wynosi 0,50 zł.
Druk do pobrania: Formularz zgłoszenia o dokonaniu zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (244 KB)

Format pliku: PDF.
Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 6.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.
INNE:
Wniosek CEIDG-1 publikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki wraz z załącznikami

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNIE - WEJDŹ NA E-PUAP

Poprawiony: wtorek, 15 stycznia 2013 09:25